Algemene voorwaarden van Cramer BV te Amsterdam

 • Cramer BV (hierna te noemen: “de BV”) is een besloten vennootschap die zich onder meer de uitoefening van de rechtspraktijk (de advocatuur) ten doel stelt. De BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 34296753.
 • Cramer BV (hierna te noemen: “de BV”) is een besloten vennootschap die zich onder meer de uitoefening van de rechtspraktijk (de advocatuur) ten doel stelt. De BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 34296753.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de BV verstrekte (vervolg)opdrachten en op overige werkzaamheden uitgevoerd door de BV. Afwijkingen zijn slechts geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele wederpartij van de BV wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door de BV.
 • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever dan wel, indien de BV door een derde wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht die aan die derde is verstrekt, ten behoeve van de opdrachtgever van die derde. Anderen kunnen aan door de BV verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en de BV is jegens hen dan ook niet aansprakelijk. De opdrachtgever dan wel, indien de BV door een derde wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht die aan die derde is verstrekt en deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de opdrachtgever van de derde, vrijwaart de BV tegen alle vorderingen van die anderen die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever dan wel de opdrachtgever van de derde, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen daaronder begrepen.
 • De BV is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. De BV is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden. De BV is gerechtigd eventuele algemene voorwaarden en (daarin opgenomen) aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van deze derden namens of mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Iedere aansprakelijkheid van de BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de BV wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de BV, waarvan de polis(voorwaarden) op schriftelijk verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld, kent een dekkingsplafond van 1 miljoen euro. Indien de aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel niet door de BV inroepbaar mocht zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van de BV maximaal gelijk zijn aan het bedrag (exclusief BTW) dat de opdrachtgever aan de BV verschuldigd is geworden in de twaalf maanden voorafgaande aan het schade veroorzakende feit.
 • Alle vorderingen en bevoegdheden jegens de BV vervallen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de oorzaak van het ontstaan van die vorderingen en bevoegdheden, onverminderd een eventueel eerder verval van rechten op grond van de wet.
 • De rechten en verweren voortvloeiend uit deze voorwaarden strekken, behalve ten gunste van de BV, ook ten gunste van (de bestuurders van) (rechts)personen die aan de BV verbonden zijn, althans voor de BV werkzaam zijn, en ten gunste van (bestuurders van) (rechts)personen die niet meer aan de BV verbonden zijn, althans niet meer voor de BV werkzaam zijn, met inbegrip van erfgenamen, alsmede ten gunste van derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.
 • De werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De declaraties worden gespecificeerd. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de BV gerechtigd een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, in rekening te brengen. De BV is, bij overschrijding van genoemde termijn, tevens gerechtigd om extra kosten gemoeid met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Het honorarium zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren, inclusief reistijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De BV is gerechtigd het uurtarief periodiek aan te passen. Over een verhoging wordt u vooraf geïnformeerd. Door de BV betaalde verschotten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en kunnen meteen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Verschotten zijn de door de BV voor de opdrachtgever gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten. Indien overeengekomen, zal ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 • Indien een declaratie om wat voor reden dan ook wordt betwist, dient dat binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan de BV kenbaar te worden gemaakt. Een betwisting laat de betalingsverplichting onverlet.
 • Het gebruik van e-mail door de BV in de correspondentie met de opdrachtgever en/of derden en omgekeerd is voor risico van de opdrachtgever.
 • Op de rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de BV en de opdrachtgever die niet in goed overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De BV hanteert een kantoorklachtenregeling conform het model van de Orde van Advocaten, die op de dienstverlening van toepassing is en op de website is gepubliceerd.
 • Het privacy statement van Pensioenadvocaten.nl, in te zien via www.pensioenadvocaten.nl, maakt onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden. Het privacy statement wordt u op aanvraag kosteloos (per e-mail of indien gewenst per post) toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van enig verschil tussen de twee versies, is de Nederlandse tekst bindend. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Amsterdam, mei 2018Algemene voorwaarden van Van de Hoef Beheer BV te Woerden

 • Van de Hoef Beheer BV (hierna te noemen: “de BV”) is een besloten vennootschap die zich onder meer de uitoefening van de rechtspraktijk (de advocatuur) ten doel stelt. De BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 50533045.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de BV verstrekte (vervolg)opdrachten en op overige werkzaamheden uitgevoerd door de BV. Afwijkingen zijn slechts geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele wederpartij van de BV wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door de BV.
 • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever dan wel, indien de BV door een derde wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht die aan die derde is verstrekt, ten behoeve van de opdrachtgever van die derde. Anderen kunnen aan door de BV verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en de BV is jegens hen dan ook niet aansprakelijk. De opdrachtgever dan wel, indien de BV door een derde wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht die aan die derde is verstrekt en deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de opdrachtgever van de derde, vrijwaart de BV tegen alle vorderingen van die anderen die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever dan wel de opdrachtgever van de derde, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen daaronder begrepen.
 • De BV is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. De BV is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden. De BV is gerechtigd eventuele algemene voorwaarden en (daarin opgenomen) aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van deze derden namens of mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Iedere aansprakelijkheid van de BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de BV wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de BV, waarvan de polis(voorwaarden) op schriftelijk verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld, kent een dekkingsplafond van 1 miljoen euro. Indien de aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel niet door de BV inroepbaar mocht zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van de BV maximaal gelijk zijn aan het bedrag (exclusief BTW) dat de opdrachtgever aan de BV verschuldigd is geworden in de twaalf maanden voorafgaande aan het schade veroorzakende feit.
 • Alle vorderingen en bevoegdheden jegens de BV vervallen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de oorzaak van het ontstaan van die vorderingen en bevoegdheden, onverminderd een eventueel eerder verval van rechten op grond van de wet.
 • De rechten en verweren voortvloeiend uit deze voorwaarden strekken, behalve ten gunste van de BV, ook ten gunste van (de bestuurders van) (rechts)personen die aan de BV verbonden zijn, althans voor de BV werkzaam zijn, en ten gunste van (bestuurders van) (rechts)personen die niet meer aan de BV verbonden zijn, althans niet meer voor de BV werkzaam zijn, met inbegrip van erfgenamen, alsmede ten gunste van derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.
 • De werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De declaraties worden gespecificeerd. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de BV gerechtigd een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, in rekening te brengen. De BV is, bij overschrijding van genoemde termijn, tevens gerechtigd om extra kosten gemoeid met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Het honorarium zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren, inclusief reistijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De BV is gerechtigd het uurtarief periodiek aan te passen. Over een verhoging wordt u vooraf geïnformeerd. Door de BV betaalde verschotten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en kunnen meteen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Verschotten zijn de door de BV voor de opdrachtgever gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten. Indien overeengekomen, zal ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 • Indien een declaratie om wat voor reden dan ook wordt betwist, dient dat binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan de BV kenbaar te worden gemaakt. Een betwisting laat de betalingsverplichting onverlet.
 • Het gebruik van e-mail door de BV in de correspondentie met de opdrachtgever en/of derden en omgekeerd is voor risico van de opdrachtgever.
 • Op de rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de BV en de opdrachtgever die niet in goed overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. De BV hanteert een kantoorklachtenregeling conform het model van de Orde van Advocaten, die op de dienstverlening van toepassing is en op de website is gepubliceerd.
 • Het privacy statement van Pensioenadvocaten.nl, in te zien via www.pensioenadvocaten.nl, maakt onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden. Het privacy statement wordt u op aanvraag kosteloos (per e-mail of indien gewenst per post) toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van enig verschil tussen de twee versies, is de Nederlandse tekst bindend. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Woerden, mei 2018Algemene voorwaarden van mr. W.P.M. Thijssen Pensioen Advocatuur BV te Amstelveen

 • Mr. W.P.M. Thijssen Pensioen Advocatuur BV (hierna te noemen: “de BV”) is een besloten vennootschap die zich onder meer de uitoefening van de rechtspraktijk (de advocatuur) ten doel stelt. De BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 30161190.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de BV verstrekte (vervolg)opdrachten en op overige werkzaamheden uitgevoerd door de BV. Afwijkingen zijn slechts geldig en bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele wederpartij van de BV wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door de BV.
 • De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever dan wel, indien de BV door een derde wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht die aan die derde is verstrekt, ten behoeve van de opdrachtgever van die derde. Anderen kunnen aan door de BV verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en de BV is jegens hen dan ook niet aansprakelijk. De opdrachtgever dan wel, indien de BV door een derde wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht die aan die derde is verstrekt en deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de opdrachtgever van de derde, vrijwaart de BV tegen alle vorderingen van die anderen die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever dan wel de opdrachtgever van de derde, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke vorderingen daaronder begrepen.
 • De BV is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. De keuze van deze derden zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. De BV is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van deze derden. De BV is gerechtigd eventuele algemene voorwaarden en (daarin opgenomen) aansprakelijkheidsbeperkingen van de zijde van deze derden namens of mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 • Iedere aansprakelijkheid van de BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de BV wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de BV, waarvan de polis(voorwaarden) op schriftelijk verzoek beschikbaar kunnen worden gesteld, kent een dekkingsplafond van 1 miljoen euro. Indien de aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel niet door de BV inroepbaar mocht zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van de BV maximaal gelijk zijn aan het bedrag (exclusief BTW) dat de opdrachtgever aan de BV verschuldigd is geworden in de twaalf maanden voorafgaande aan het schade veroorzakende feit.
 • Alle vorderingen en bevoegdheden jegens de BV vervallen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de oorzaak van het ontstaan van die vorderingen en bevoegdheden, onverminderd een eventueel eerder verval van rechten op grond van de wet.
 • De rechten en verweren voortvloeiend uit deze voorwaarden strekken, behalve ten gunste van de BV, ook ten gunste van (de bestuurders van) (rechts)personen die aan de BV verbonden zijn, althans voor de BV werkzaam zijn, en ten gunste van (bestuurders van) (rechts)personen die niet meer aan de BV verbonden zijn, althans niet meer voor de BV werkzaam zijn, met inbegrip van erfgenamen, alsmede ten gunste van derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.
 • De werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De declaraties worden gespecificeerd. Betaling van de declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de BV gerechtigd een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, in rekening te brengen. De BV is, bij overschrijding van genoemde termijn, tevens gerechtigd om extra kosten gemoeid met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Het honorarium zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren, inclusief reistijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De BV is gerechtigd het uurtarief periodiek aan te passen. Over een verhoging wordt u vooraf geïnformeerd. Door de BV betaalde verschotten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en kunnen meteen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Verschotten zijn de door de BV voor de opdrachtgever gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en reis- en verblijfkosten. Indien overeengekomen, zal ter dekking van algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 • Indien een declaratie om wat voor reden dan ook wordt betwist, dient dat binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotiveerd aan de BV kenbaar te worden gemaakt. Een betwisting laat de betalingsverplichting onverlet.
 • Het gebruik van e-mail door de BV in de correspondentie met de opdrachtgever en/of derden en omgekeerd is voor risico van de opdrachtgever.
 • Op de rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de BV en de opdrachtgever die niet in goed overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. De BV hanteert een kantoorklachtenregeling conform het model van de Orde van Advocaten, die op de dienstverlening van toepassing is en op de website is gepubliceerd.
 • Het privacy statement van Pensioenadvocaten.nl, in te zien via www.pensioenadvocaten.nl, maakt onlosmakelijk deel uit van deze algemene voorwaarden. Het privacy statement wordt u op aanvraag kosteloos (per e-mail of indien gewenst per post) toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. In geval van enig verschil tussen de twee versies, is de Nederlandse tekst bindend. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

Amstelveen, mei 2018