Voorbeelden van onze diensten

Onze dienstverlening bestaat uit adviseren en procederen.

Om een nadere indruk te geven van onze diensten, vindt u hieronder voorbeelden van zaken. Het betreft een greep uit de zaken die wij in het verleden hebben behandeld en uit de zaken die op dit moment bij ons in behandeling zijn, gerangschikt naar soort opdrachtgever.

Werkgevers

Kwesties in verband met verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en vrijstelling daarvan

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies aan en procedure voor een grote werkgever met een “eigen”  ondernemingspensioenfonds, bij een geschil met een verplicht gesteld  bedrijfstakpensioenfonds over de reikwijdte van de in het verleden verleende vrijstelling;
 • Advies over de vraag of werknemers verplicht zijn deel te nemen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (werkingssfeeronderzoek);
 • Procedure over de vraag of een werknemer verplicht is deel te nemen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds;
 • Advies aan een werkgever in de IT die met terugwerkende kracht werd aangesloten door het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds StiPP, onder meer over verplichte vrijstelling vanwege onvoldoende beleggingsrendement van StiPP;
 • Procedure over de vraag wie de rekening betaalt indien een werknemer in een grijs verleden ten onrechte niet is aangemeld: de werkgever of het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds?
 • Procedure over een verzoek tot vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Een van de kernvragen: kan een premieovereenkomst actuarieel en financieel gelijkwaardig zijn aan een uitkeringsovereenkomst?
 • Procedure over een verzoek tot vrijstelling van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Een van de kernvragen: telt een excedentpensioenregeling mee in het kader van beoordeling van vrijstelling?
 • Procedure voor een werkgever over tariefsgrondslagverzwaring door een verzekeraar bij verlenging van de uitvoeringsovereenkomst of het aansluitend op een geëxpireerde uitvoeringsovereenkomst sluiten van een opvolgende uitvoeringsovereenkomst bij dezelfde verzekeraar.

Kwesties in de relatie tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies aan een werkgever die van een verzekeraar een gepeperde rekening ontving om bij te betalen voor een waardeoverdracht van een werknemer die al vele jaren uit dienst is. Is de werkgever wettelijk verplicht te betalen?
 • Schikking over de kwestie of de werkgever een inkoopsom verschuldigd is bij voortzetting van vrijwillige deelneming in het betrokken bedrijfstakpensioenfonds;
 • Advies over de vraag of nog wel sprake is van “verzekeren” van pensioenen, indien de voorziening verzekeringsverplichtingen van de verzekeraar voor een belangrijk deel uit bankgaranties van de werkgever bestaat;
 • Advies over de vraag of de pensioenuitvoerder, gelet op de uitvoeringsovereenkomst, mocht “derisken”;
 • Compliancetoets van juridische pensioendocumenten;
 • Advies over de vraag of de werkgever zich met redelijke kans van slagen op het standpunt kan stellen dat het bij een collectieve waardeoverdracht betrokken ontvangende pensioenfonds de overdrachtswaarde niet mag verhogen;
 • Procedure over de vraag of het moeten vormen van een extra voorziening door een verzekeraar op grond van de toereikendheidstoets gevolgen heeft voor de contractuele relatie met de werkgever.

Kwesties in de relatie tussen de werkgever enerzijds, en de werknemers en/of de pensioenuitvoerder anderzijds

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies over de vraag of bepaalde werknemers aanspraak kunnen maken op deelneming in de collectieve pensioenregeling;
 • Advies over de vraag of een werkgever verplicht is aan een nieuwe werknemer pensioen aan te bieden conform de collectieve pensioenregeling;
 • Advies over de vraag voor wiens rekening de tegenvallende resultaten van een streefregeling komen;
 • Opstellen van een vaststellingsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer ter beëindiging van onzekerheid over wat zij ten aanzien van pensioen waren overeengekomen;
 • Procedure en uiteindelijk schikking in een kwestie waarin een groot pensioenadvieskantoor de werkgever er niet op had gewezen dat het arbeidsongeschiktheidsrisico ten onrechte niet was verzekerd;
 • Onderhandelingen over en het vastleggen van een complexe pensioenovereenkomst;
 • Advies over de mogelijkheid de pensioenregeling te wijzigen;
 • Advies over neerwaartse wijzigingen van de pensioenregeling in verband met de diverse aanpassingen van het fiscale Witteveen-kader voor pensioenverwerving en de daarvoor geboden compensatie.

Ondernemingsraden

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Procedure over de vraag of de ondernemingsraad mocht weigeren om in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling door de werkgever;
 • Advies over de vraag of de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft ten aanzien van een wijziging van de pensioenregeling die de werkgever met een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding eenzijdig wenst door te voeren.

Pensioenuitvoerders

Advisering, met name over complexe vraagstukken

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies over korten door een ondernemingspensioenfonds van pensioenaanspraken die bij een verzekeraar zijn (her)verzekerd en van pensioenaanspraken die door het  ondernemingspensioenfonds in eigen beheer zijn gehouden;
 • Advies over korten door een ondernemingspensioenfonds van pensioenaanspraken die bij een verzekeraar zijn (her)verzekerd en van pensioenaanspraken die door het  ondernemingspensioenfonds in eigen beheer zijn gehouden;
 • Opinie over de juridische houdbaarheid van (bepaalde aspecten van) een product dat in ontwikkeling is;
 • Advies over de juistheid van een door DNB ingenomen standpunt en hoe op dat standpunt te reageren;
 • Advies over de adviserende rol van verzekeraars bij (wettelijk noodzakelijke) wijzigingen van pensioenovereenkomsten in het licht van de Wet op het financieel toezicht en de leidraad pensioenadvisering van de AFM;
 • Advies en procedures in het kader van de liquidatie van een groot pensioenfonds na het faillissement van de aangesloten werkgever, over de affinanciering van de nominale rechten, de toeslagverlening, talloze door individuen gelegde claims en de door DNB vereiste vrijwaring;
 • Advies over de mogelijkheid de indexering ten aanzien van gewezen deelnemers (aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden) te wijzigen;
 • Advies bij liquidatie van een pensioenfonds, vaak over de reikwijdte van de door DNB verlangde vrijwaring voor niet of onjuist gemelde deelnemers en in verband met toekomstige waardeoverdrachten;
 • Advies over de implementatie in de uitvoeringsovereenkomsten en pensioenovereenkomsten van wijzigingen van het fiscale Witteveenkader voor pensioenverwerving;
 • Opstellen van de concept tekst van een verplichtstellingsbeschikking;
 • Compliancetoets van juridische pensioendocumenten;
 • Advies over de vraag welke beheerskosten na beëindiging van de (her)verzekeringsovereenkomst door de betrokken verzekeraars bij het betrokken pensioenfonds in rekening mogen worden gebracht.

Kwesties over welke rechten een (gewezen) werknemer en de nabestaanden kunnen ontlenen aan een pensioenregeling en aan informatie over die pensioenregeling

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Procedure tegen een gewezen deelnemer over de vraag of de gewezen deelnemer rechten kan ontlenen aan door het pensioenfonds verstrekte onjuiste informatie;
 • Procedure voor een gewezen deelnemer over de vraag of verstrekte informatie in overeenstemming was met het pensioenreglement van het pensioenfonds dat de informatie verstrekte, zodat het pensioenfonds daaraan was gebonden;
 • Niet bindend advies in een geschil tussen een pensioenfonds en werknemers over de uitleg van het pensioenreglement;
 • Procedure tegen een gewezen arbeidsongeschikte deelnemer over de vraag of die gewezen deelnemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen kon ontlenen aan wijzigingen die in het pensioenreglement waren opgenomen nadat arbeidsongeschiktheid was ingetreden, maar die terugwerkende kracht hadden tot een moment voordat arbeidsongeschiktheid was ingetreden;
 • Advies over de vraag of een werknemer verplicht is deel te nemen in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (werkingssfeeronderzoek).

Geschillencommissies, klachtencommissies en commissies van beroep van pensioenuitvoerders

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies aan en optreden als lid van geschillencommissies, klachtencommissies en commissies van beroep;
 • Opstellen van uitspraken;
 • Advies over de inrichting van de procesreglementen van geschillencommissies, klachtencommissies en commissies van beroep;
 • Advies over de vraag of een DGA dividend kan opnemen in het licht van de “pensioenuitkeringstoets” van art. 2:216 BW.

Particulieren, werknemers, DGA’s en rechtsbijstandverzekeraars

Kwesties over welke rechten een (oud) werknemer kan ontlenen aan een pensioenregeling en aan informatie over die pensioenregeling

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Schikking met een pensioenverzekeraar in een kwestie over door de verzekeraar verstrekte mogelijk onjuiste informatie;
 • Advies over de vraag of een claim tegen de werkgever om salarisverhoging met terugwerkende kracht door te laten werken in de pensioengrondslag, een redelijke kans van slagen heeft;
 • Advies over de vraag of een werknemer met redelijke kans van slagen een procedure tegen de pensioenuitvoerder kan instellen in verband met tegenvallende resultaten van de pensioenpolis, mede als gevolg van een interne waardeoverdracht;
 • Advies over de vraag of een arbeidsongeschikte oud-werknemer met redelijke kans van slagen vorderingen tegen de werkgever en/of het ondernemingspensioenfonds kan instellen;
 • Procedure bij Kifid over de vraag of de betrokken verzekeraar had moeten waarschuwen toen de actuele rekenrente onder de volgens fiscale regelgeving minimaal te hanteren rekenrente zakte;
 • Procedure bij KiFiD over de gebondenheid van een verzekeraar aan een polis waaraan de verzekeraar zich niet gebonden achtte;
 • Second opinion over de vraag of met redelijke kans van slagen kan worden gesteld dat de werkgever op basis van het sociaal plan of op andere basis geen werknemerspremie bij een oud-werknemer in rekening mag brengen.

Kwesties over welke rechten nabestaanden kunnen ontlenen aan een pensioenregeling en aan informatie over die pensioenregeling

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies en procedure over de vraag of een nabestaande kan worden aangemerkt als partner in de zin van het toepasselijke pensioenreglement;
 • Schikking over de vraag aan welke versie van het pensioenreglement nabestaanden rechten kunnen ontlenen.

Bindende adviezen, niet bindende adviezen en opinies

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Second opinion over de vraag of een procedure in een bepaald dossier een redelijke kans van slagen heeft;
 • Bindend advies in een geschil tussen een rechtsbijstandverzekeraar en een verzekerde over de haalbaarheid van een pensioengeschil;
 • Niet bindend advies in een geschil tussen werknemers en een ondernemingspensioenfonds over de uitleg van het pensioenreglement.

Kwesties rond scheidingen en boedelverdelingen

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Advies over de vraag of een nabetaling van ouderdomspensioen binnen de inmiddels ontbonden gemeenschap van goederen valt;
 • Advies en procedures over pensioenverrekening volgens het “Boon/Van Loon”-arrest, pensioenverevening en de afsplitsing van bijzonder partnerpensioen na scheiding;
 • Procedure voor DGA over de reikwijdte van de verplichting tot externe uitvoering van de pensioenrechten van zijn “ex”, met name over de vraag of de “ex” dient te delen in tekorten binnen de BV;
 • Procedure over de vraag of het partnerpensioen van een gewezen deelnemeraan een pensioenregeling toekomt aan de gescheiden of de nieuwe partner van betrokkene.

Advocaten

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Procesadvies over de mate waarin de betrokken werkgevers moeten bijstorten in het ondernemingspensioenfonds;
 • Due diligence ten aanzien van de pensioenen in het kader van fusies en overnames;
 • Advies over de mogelijkheid de pensioenregeling te wijzigen en de procesrisico’s;
 • Opinie over de vraag of een deelnemer zijn partner had moeten aanmelden bij de verzekeraar om haar in aanmerking te laten komen voor partnerpensioen;
 • Second opinion over de mogelijkheid voor een werkgever de pensioenregeling te wijzigen.