Verjaring pensioenpremies – 5 jaar terug of nog langer?

Door Annemiek Cramer,

Een werkgever is ten onrechte niet aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Of heeft een aantal werknemers ten onrechte niet aangemeld. Met hoeveel jaren terugwerkende kracht kan het fonds nog pensioenpremie bij die werkgever in rekening brengen?

Een vordering tot betaling van pensioenpremie verjaart in de regel 5 jaar nadat de pensioenpremie opeisbaar is geworden. Het fonds kan dus, volgens de hoofdregel, de pensioenpremies innen die in de voorliggende 5 jaar opeisbaar zijn geworden, zonder tegen verjaring aan te lopen.

Maar een bedrijfstakpensioenfonds hoeft het niet bij die 5 jaar terugwerkende kracht te laten, omdat het fonds niet alleen betaling van pensioenpremie, maar ook schadevergoeding kan vorderen. Dat werkt zo.

Een werkgever die zich moet aansluiten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, is – wettelijk – verplicht reglementen van het fonds na te leven. Als een werkgever een verplichting uit die reglementen niet nakomt, zal al snel sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van een wettelijke plicht en in de regel ook van een toerekenbare onrechtmatige daad wegens schending van een wettelijke plicht. De kans is groot dat een werkgever die ten onrechte niet is aangesloten, een of meerdere verplichtingen uit een reglement niet is nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om een nieuwe deelnemer bij het pensioenfonds aan te melden of aan de verplichting om premie af te dragen. Het pensioenfonds kan de schade die daarvan het gevolg is, op de zojuist genoemde gronden op de werkgever verhalen. De hoogte van die schade zal vaak vergelijkbaar zijn met de achterstallige pensioenpremie, mogelijk vermeerderd met boetes en rente. Maar de schade kan veel groter zijn, indien een ten onrechte niet aangemelde werknemer inmiddels is overleden of arbeidsongeschikt is geworden.

Anders dan een vordering tot betaling van pensioenpremie, verjaart een vordering tot schadevergoeding pas 5 jaar nadat het bedrijfstakpensioenfonds zowel bekend is met de schade, als met de voor die schade aansprakelijke persoon (en in ieder geval 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis). Als een fonds er vandaag bekend mee wordt dat een werkgever al 15 jaar ten onrechte niet is aangesloten, kan het fonds in beginsel nog over al die 15 jaar schadevergoeding vorderen. Een beroep op verjaring zal de werkgever dan in de regel niet kunnen baten.

Langs de route van het vorderen van schadevergoeding kan een pensioenfonds ook pensioenpremies die al meer dan 5 jaar opeisbaar zijn, nog voor rekening van de werkgever brengen.

Terug naar overzicht